ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ ПЪРВА СИ ВЗЕ МИНЕРАЛНИТЕ ИЗВОРИ

хотел Езерото, Вили Костенец
Спри… при “Езерото”!
22.01.2011
На снимката: аристотелев корморан
Наздраве за Втори февруари!
01.02.2011
Kostenets

Костенец е първата община в България, която получи разрешение да управлява и ползва  находищата на минерална вода „Костенец” и „Момин проход”, които са изключителна държавна собственост.Кметът на Община Костенец – Иво Тодоров, е  първият кмет, подал заявление в МОСВ / на 03.01.2011г/.  за възвръщане на два от трите минерални извора, намиращи се на територията на общината и е първият кмет в България, чиято община сама ще стопанисва термалното си богатство.

Решенията са подписани лично от министър Нона Караджова и са публикувани на сайта на Министерство на Околната Среда и Водите, ключова тема «Води» www.moew.government.bg. Промените в Закона за водите и възможността, която се дава на Община Костенец  да стопанисва намиращите се на нейна територия минерални извори,  освен че ще доведе до внасяне на допълнителни постъпления в местния бюджет, също така ще даде силен тласък в развитието на балнео- и спа туризма в региона, до възможност за реализиране на обществено полезни проекти, свързани с енергийната ефективност на общинския сграден фонд, до засилване на инвеститорския интерес към земите в районите на Костенец, Момин  проход и Пчелина и до цялостен икономически подем на региона.

Иво Тодоров, кмет на община Костенец

На територията на общината има общо три минерални извори, от които само два попадат в Списъка на находищата на минерални води по Приложение №2 от Закона за водите, които могат да бъдат предоставени за управление от общините за 25 – годишен срок, одобрен от  министър Нона Караджова  и публикуван на 29.12.2010 г. на интернет страницата на МОСВ. В следствие на издадените разрешителни общината вече има правото да се разпорежда с водата от извора в гр. Момин проход и сондажа в с. Вили Костенец, които са с  неизчерпаеми експлоатационни характеристики. Преди издаване на предвидените от закона разрешителни за  концесия кметът на общината трябва да възложи оценка и да представи документите за утвърждаване на експлоатационните ресурси от тези находища.


Оценката може да бъде поръчана и от лицата, искащи да ползват минералната вода. При този вариант същите ще имат предимство при получаване на правото за ползване и ще им бъде приспадната такса водовземане за първите 6 месеца от периода на концесията. Таксата за водовземане вече ще влиза в бюджета на общината.

Кметът Иво Тодоров заяви за програма „Хоризонт” на БНР, че минералните извори са ресурс, който е определящ  за развитието на района и че  усилията на общината ще се насочат към реконструкция и модернизация на съоръженията за минерална вода и за насърчаване на проекти, свързани с хипертермалните и уникалните  й лечебни характеристики.


Общинската администрация в парньорство с бизнеса и местни сдружения вече работи по изграждане на стратегия с конкретни мерки за популяризиране на района като изключително подходящ за ефективно балнео- и климатолечение, за развитие на модерен СПА туризъм  и във връзка с това с висока степен на възвръщаемост и доходност на инвестициите в земи и недвижими имоти в района. Вече са разработени проекти за ефективно използване на хипертермалните характеристики на водата с цел използването й за отопление и оптимално повишаване нивото на енергийна ефективност на сградния общински фонд.


Вашият коментар