Величко Величков*: Много от водоизточниците в страната са в окаяно състояние

Unicera101
UNICERA 2011 афишира потенциала на турската керамична индустрия
08.03.2011
den_na_vodata
22 март – Световен ден на водата
13.03.2011
инж. геол. Величко Величков

инж. геол. Величко Величков

инж. геол. Величко Величков
Общините ще трябва да инвестират в мерки по опазване, съхранение и реконструкция на част от своите водоизточници
– Много се говори напоследък за изключителното богатство на България откъм находища на минерална вода. Разполага ли БАПВ (Българска асоциация по подземни води) с актуални данни за броя, видовете минерален състав,  дебита на изворите и въобще за  реалния потенциал на земята ни по отношение на минералните води?

– Членове на БАПВ работят по много задачи свързани с термалните води на територията на България. Разполагаме, както с актуални, така и с архивни данни за повечето от находищата на минерални води. Много от докладите за оценки на ресурсите и проектите за СОЗ  на находищата са изготвени от наши членове. Разполагаме с много богат личен архив и копия на стари доклади от Геофонда и Държавен архив.
Сключихме  договори с голяма част от общините за изготвяне на цялостен анализ на съществуващото правно и фактическо положение на минералните водоизточници на територията на съответните общини и при изпълнението им обхождаме съответните находища като непрекъснато обновяваме наличната информация със снимков материал и полеви замери на дебит и температура.

Реалният потенциал  на минералния ресурс
на територията на страната ни е
невъзможно да бъде точно определен.

Нашите виждания са свързани със съвестно стопанисване  на  наличния неоползотворен ресурс.

– Какви са според вас неотложните мерки, които трябва да се предприемат, за да се разработи този ресурс и да започне да носи приходи   – законодателни, икономически, образователни, или е  въпрос на реклама?

– Доколкото влезе в сила  предвидената  в  Закона за водите (ЗВ) възможност след 01.01.2011 г., при определени условия, общините да получат безвъзмездно право на управление и ползване на минералните води от находищата по Приложение № 2 към чл.14, т.2 от ЗВ, сме длъжни да дадем  шанс на общините да оползотворят своя ресурс. Следователно законодателните мерки са налице. Необходимо е обаче, държавата да оказва  съдействие чрез навременно съгласуване на инвестиционните проекти, които ще се реализират на територията на общините.

Съгласувателната процедура
дано не повтори досегашния
изключително тромав разрешителен режим.  

Всяко находище  има своите специфични особености, касаещи както качеството на водата, така и ресурса му. Специфични са и условията за реализиране на потенциални  инвестиционни намерения.

Много от водоизточниците в страната са в окаяно състояние, а същото се отнася и за водопроводната мрежа. Неотложните мерки са свързани предимно със запазване на водоизточниците – ограждане на пояс I  на СОЗ и осъществяване на конкретните мерки по охрана на съоръженията. Някои от сондажите се нуждаят от прекаптиране, други от частичен ремонт. Водовземните шахти като цяло в повечето случаи са или затопени от аварирали тръбни връзки и арматури или пълни с боклуци от недобросъвестно ползване.

Част от водоизточниците, разкриващи минерални води на територията на страната, са с неоценен ресурс, т.е. не са ясни параметрите на възможното водовземане и вероятно по тази причина  няма заявени инвестиционни намерения. А след като не е проявен интерес към тях, състоянието им с времето се е влошило.  
Общините се налага да инвестират в мерки по опазване, съхранение и реконструкция на част от своите водоизточници, а също и в ограждане и стопанисване на СОЗ. Необходими са и разходи по проектиране на СОЗ и оценяване на техническия възможен дебит на всяко съоръжение.
Доброто стопанисване  на съоръженията е предпоставка за добър инвистиционен климат. Общините съответно трябва да рекламират по подходящ начин своите богатства. Възможно е и те сами да намерят изгоден  начин за печелившо използване чрез своите структури. В този смисъл неотложните мерки са комплекс от икономически възможности при подходяща реклама  и  добро законодателство.

– Започнахме 2011 година със значителна промяна в ЗВ. Част от минералните находища в страната вече са предоставени за стопанисване на общините. Считате ли, че кметовете са подготвени да управляват и развиват този природен ресурс?

– Заповедите на МОСВ за отдаване на  всяко находище са пълни със задължения  при значително  финансово изражение, които  държавата  прехвърля на общините. Т.е.

всичко, което не е направено досега,

се вменява като задължения за кратък период.

Кметовете, които  получиха своите минерални водоизточници, едва ли са подготвени със собствени  кадри, които могат да утвърждават преписки, свързани с конкретни инвестиционни намерения. В този смисъл само желания за експлоатация не стига. Законът за водите е предвидил задължителна процедура, просто контролният орган остава същия, а утвърждаващият се променя.
Упражняването от страна на Общините на правото на ползване и управление изисква: предприемане на необходимите действия по разработване и приемане на Тарифа за таксите за водоползване, създаване на необходимия административен капацитет за прилагане на законовите възможности за предоставяне на минералния ресурс за ползване с търговска цел или за безвъзмездно, общо водоналиване, привличане на експерти с необходимата професионална квалификация и образователен ценз за разглеждане и удовлетворяване на исканията за предоставяне ползването на минералния ресурс от находището, осъществяване на взаимодействие с органите на централната администрация (МОСВ и Басейновата дирекция).

– Кои са приоритетите, които трябва да се изпълнят, за да бъде управлението печеливше – концесия, реклама или анализ и с какво може да е полезно БАПВ на общините?

– БАПВ е на разположение с целия си експертен и кадрови ресурс, с позициите и опита си в областта на ползването на минерални води, да оказва съдействие на общините чрез консултации по режима на управление на водите, изготвяне на специализираната  документация, свързана с тяхното предоставяне за ползване на трети лица и  изготвяне на финансови обосновки за прилагане на най-изгодния за общината начин за предоставяне на тяхното ползване.

Ние можем да осигурим всички видове специалисти при провеждане на концесионни и/или разрешителни процедури като инженери, юристи, еколози и икономисти.  Можем да провеждаме консултации по изготвяне на докладни до Общинския съвет, решения на ОС, заповеди на кмета и др. актове, свързани с провеждане на процедурите по предоставяне на разрешителни за водовземане, както и да водим  от името на общините предвидената в ЗВ кореспонденция с МОСВ по повод ползването на водите.

– Да се концентрираме върху София и областта. Знае се, че на територията на столицата има множество находища на минерални извори с изключително висок дебит. В пространството вече доста често се споменават факти като 42 минерални находища, 8 типа минерализация на водата, дебит 500л/сек. Доколко тези данни отговарят на истината?

– Да, около София има много сондажи, разкриващи топли води при различни температури и качества и почти всички са неоползотворени. В добро техническо състояние са само тези, които се ползват на концесионен режим, а за останалите без специализирани актуални изследвания можем да правим само прогнози на база на архивната информация и от това, което се вижда на терена. Някои от сондажите се виждат, че са аварирали, а други са направо запушени. Все пак те са индикация за потенциал в даденото място.
В момента в находище Банкя собствениците на бутилиращото предприятие изграждат нов  800 метров сондаж, а изпълнител е чужда фирма. Това все пак говори и за някакво развитие, което е оптимистично. Дебити от порядъка на 500 л/с като потенциал от термални води за района на София са хипотетични и недоказуеми без мащабни проучвания.

– Говори се също, че част от находищата на минерална вода са свързани което ще рече, че ако едно находище започне да се експлоатира, това неминуемо ще се отрази на друго? Как ще коментирате?

– За тази опасност отдавна алармираме. Това се отнася в особена степен за  находищата в централната част на София – „Баталова воденица” , „Лозенец” и „София – център” при централната баня. Поради това, техните експлоатационни ресурси следва да се оценяват съвместно, в условията на взаимодействие.  За целта е необходимо да се проведат детайлни и продължителни опитно-експлоатационни водочерпения и едва след  утвърждаване на ресурсите да се правят каквито и да е проекти за ползване на минералните води.

– От Столична община съобщиха, че се подготвя сформирането на работно звено, което да се занимава изключително с минералните води на територията на общината. Ще включите ли представител на БАПВ   в екипа?

– Включването на представител на БАПВ  към работното звено е възможно при покана от страна на Общината и при конкретни  финансови условия.  Все пак в това работно звено е необходимо и участието на професионалисти, които работят в сферата на подземните води.

– Вашата стратегия за развитие и управление на минералните води в България и конкретно в София?

– Стратегията по ползване на минералните води на територията на Софийска община е вече написана от консултанти на общината. За съжаление ние имаме частична представа за предвидените неща. Много от  дейностите, които медиите оповестяват,  звучат фантастично. Като например ползването на сондажите в Лозенец към  басейна Спартак.
Пожелаваме успех на Софийска община по реализиране на своята стратегия, а ние можем да помагаме със знания и опит, ако ни потърсят. Обещаваме обаче да следим изкъсо реализацията на  вече афишираните дейности и да алармираме обществеността за  опазването на  минералните води. Нашият девиз е : «Да запазим изворите на България».
Засега дейността ни ще бъде насочена към общините, които потърсиха консултациите ни. Както вече казах, ние сме се насочили към съвестното оползотворяване на наличния ресурс. Предстои ни извършване на хидрогеоложки проучвания за утвърждаване на ресурсите на находища, за които няма издадени такива заповеди и проектиране на СОЗ. Работим също по няколко проекта за водоползване на Общините, които вече получиха своите минерални води.    

*инж. геол.Величко Величков  е  изпълнителен директор на БАПВ (Българска Асоциация по подземни Води).  


Въпросите зададе Антоанета Салфидж

Вашият коментар