Екология на водите

Защо ледът на Антарктида се топи слабо въпреки затоплянето?
23.04.2011
Лечебен туризъм в Тетевен
23.04.2011


автор: Евгени Иванов

Съвременната цивилизация поставя пред природата проблем от изключителна важност –намаляването на водните ресурси и тяхното замърсяване. Развитието на промишлените технологии и тяхните включени нови мощности прави водата “ключов проблем” за съществуването и опазването на човечеството.

Използване на водата в промишлеността


Всеизвестно е какви големи количества вода се изполват при различните производствени процеси.Например за производството на 1 тон чугун се използват 100 куб.м вода,за 1 тон захар-15 куб.м вода,за 1 тон синтетични влакна -500 куб.м вода.По такъв начин човечеството, от една страна ,непрекъснато увеличава нуждите си от вода,а от друга –тази вода поради замърсяването си вече е негодна за употре*а и крие сериозна опасност за флората и фауната на водните басейни и за човека.
В редица държави замърсяването на водите взема застрашителни размери.Населението им ползва вода със съмнително качество.В повечето случаи като водоизточници се използват реките и езерата,замърсени с отпадъчни вещества.Специялистите считат ,че не е далеч мига ,когато водата ще стане по-скъпа от виното.Поради замърсяване на водоизточниците например Холандия внася от Норвегия неограничени количества питейна вода и такава за битови нужди.


Замърсяването на водите от промишлеността се дължи преди всичко на химичните вещества,които се използват или получават в производството.Някои от тях притежават бактирицидни свойства и променят нормалната флора и фауна на водоприемниците.По-голямата част от тези химически вещества са токсични и опасни за здравето на човека/цианиди,арсен/.Бързите темпове на промишлено развитие , несмогването на достатъчен брой пречиствателни съоръжения,лошата експлоатация на съществуващите такива,честите аварии в тях,липсата на обратни цикли за използването на промишлените води –това са главните причини, които усилват замърсяването на водите.

Замърсяването на водите се дължи и на детергентите.

През последните 30-40 години те представляват повече от 2/3 от търсените миещи вещества.При получаване на хлор от синтезата на детергентите на нефт и на редица други продукти се използва или освобождава живак,който се отнася във водоприемниците и се утаява на дъното им.Там под действието на някои бактерии живака се превръща в разтворими живачни съединения,които по хранителната верига достигат до рибите и ги отравят.Вредата от детергентите е голяма защото те преминават през пречиствателните съоръжения бед изменение.Молекулите им не се поддават на въздействието на ензимите.Детергентите съдържат и фосфати,затова когато попаднат във водоприемниците ,те стимулират растежа на водораслите.След загиването на водораслите водните екосистеми се пресищат от оранганични вещества,които затлачват водните басейни и техния кислороден баланс се нарушава.
По своите качества детергентите нямат големи преимущества пред сапуна. Даже за производството на сапун се използват много по-достъпни и възобновяващи се ресурси,а освен в това в каналните води сапунът се разлага много по-добре от бактериите.Но сапунът бе изместен от детергентите ,тъй като носят по-големи печалби на производителите си.


Замърсяване на водоприемниците

Основни водоприемници на замърсените отпадъчни води от промишлеността са реките и езерата. Реките от своя страна стават причина за замърсяване на морета и на Световния океан.Много реки са се превърнали в русла на мъртви води и канали със заразени мръсни води,които създават условия за разпространението на епидемии.Такива води са негодни не само за напояване ,но немогат да се използват за други цели.Застрашена е флората и фауната на реките.Вредното въздействие на замърсените речни води пряко или косвено заплашва човека.
У нас има към 20 000 километра реки.От тях 15 000 км са замърсени главно от развитието на промишлеността.Водата на тези реки е негодна за битови нужди и неблагоприятна за рибното стопанство.

Проведени комплексни изследвания на водите от реките

Искър,Марица,Огоста,Янтра,Струма,Арда,Девня,Бели Лом сочат,че те са силно замърсени главно в районите ,където промишлените предприятия изхвърлят непречистените си води и в много случаи отпадни води.Известни са случаи на масово отравяне на рибата в промишлено замърсените реки/Огоста,Чепеларе/.
Отпадъчните води могат да се задържат и в езерата.В доклад за състоянието на езерото Мичигън е отбелязано,че водите му стават мъртви ,защото в него се оттичат каналите на 87 града и 118 промишлени предприятия.
У нас от замърсяване от заводите в Девня ,Белославското езеро загуби значението си за рибното стопанство.Растителността наоколо е побеляла ,изсъхнала,а ниските храсти ,обличани от водата ,са вкаменени.
Естествените водоприемници на реките са моретата.Те приемат замърсените води на реките,в тях се изхвърлят непосредствено битовите и отпадъчни води от хиляди промишлени предприятия и заводи,разположени в пристанищните градове.
Нефтодобивната и нефтопреработвателната индустрия са серозен източник на замърсяване не само на атмосферния въздух ,но и на моретата.Хиляди танкери пренасят нефт и нефтопродукти .Замърсяването настъпва главно при изчистване на резервоарите и при миенето на танкерите.При често случващите се внезапни и непредвидими аварии на танкерите в открито море нефта изтича направо в морето.Замърсените с нефт води пречат за проникването на кислорода,с което се създава опасност за живота на организмите в морската вода.Нефтопродуктите се задържат под люспите и в мускулатурата на рибите и застрашават хората,които ги консумират.Установено е,че нефтът съдържа и канцерогенни вещества.Крайбрежните води на Черно море периодично се замърсяват с нефт и нефтопродукти от наши и чужди танкери.

Замърсените от промишлеността води оказват своето токсично влияние върху живите организми.Животът в такива води намалява силно,а в някои случаи се унищожава тотално заради нарушения кислороден режим.Поливните площи и горите край отровение водоеми са застрашени от вредното въздействие на замърсените води.Установени са необратими нарушения в генетичния апарат на някои растения и животни,ставащи жертва на вредното замърсяване.
В целия свят остро е поставен въпросът за опазване на водоизточниците от замърсяване и изчерпване.Бъдещето на човечеството е поставено под въпрос по отношение на питейната вода.Чистата питейна вода ще бъде разменната монета с висока номинална стойност за стоки,които в момента считаме за лукс.
Запазването на чистотата на водите и осигуряване на населението с чиста питейна вода е въпрос с важно здравно,икономическо и социално значение за цялото човечество.

Замърсяване на водите от военната промишленост

В морските води често неразумно се изхвърлят продуктите на военната промишленост-бойни химични вещества.
През последните десетилетия радиацията доведе до серозно замърсяване на въздуха,почвата и водите на нашата планета.При получаването на атомна енергия се отделят радиоактивни отпадъци,главно радиоактивни води,които неразумно се изхвърлят в околната среда и я замърсяват.Рибите концентрират в телата си мед,олово и цинк,а мекотелите и ракообразните-калций и сяра,които влизат в състава на радиоактивните отпадъци. Заразената с радиоактивни отпадъци риба става опасна за консумация. Радиоактивното замърсяване на морските води става и при аварии на атомни кораби и подводници. Примери за това могат да се изброят достатъчно.
Отстраняването на заплахите срещу живота на планетата Земя са свързани с опазването на чистотата на природата.

Проблемът на цялото човечество може да бъде разрешен с една мащабна разумна политика за възстановяване на екосистемите- за чисто небе, въздух и вода!

Източник: www.teenproblem.net

Вашият коментар