Специализирана лаборатория за изследване на утайките от ПСОВ

ВИК лаборатория Варна
24.04.2011
СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА АНАЛИЗ НА МИНЕРАЛНИТЕ ВОДИ
24.04.2011

Специализирана лаборатория за изследване на утайките от ПСОВ     

София 1080, България
Шосе “Банкя” 7, п.к. 1369,

е-mail: soil@mail.bg

+359 2 824 61 41
+359 2 824 89 37

Вашият коментар