Покана за участие PF – Тематичен фонд “ПАРТНЬОРСТВО”

Roca_Jump_the_Gap_Josep_Congost_small
Международният конкурс за млади дизайнери Jump the Gap е отворен
20.09.2012
Bologna2
„Последната секунда” – филм за бъдещето на Земята и мястото на всеки от нас
05.10.2012

Срок за кандидатстване: от 24 Септември 2012 до 27 Декември 2013

линк към страница

Краен срок: текущо до 27 декември 2013 г.
Главната цел на Фонд „Партньорство“ е установяване на нови или укрепване на съществуващи парнтьорства между швейцарски и български институции и организации, насочени към извличане на полза за българските партньори от постиженията на швейцарската страна в разрешаването на специфични предизвикателства на развитието.
Фонд „Партньорство“ няма секторни или регионални ограничения за типа и вида на възможните предизвикателства на развитието, които могат да бъдат предмет на проекта. В общия случай това могат да бъдат социални (здравни и образователни), културни, екологични, общински (обществени услуги), общностни и свързани с изграждане на демокрацията предизвикателства/услуги.
Проектите, които ще получат подкрепа по схемата за безвъзмездна финансова помощ, се предвижда:

    – да осигурят по-ефикасни и ефективни отговори на едно или повече предизвикателства на развитието на местно, регионално или национално ниво, като постигнат това със съдействие от швейцарска партньорска организация чрез трансфер на ноу-хау, методологии и евентуално оборудване;
    – да подпомогнат и ускорят решаването на предизвикателства на развитието пред българските партньорски институции в условията на техния конкретен проект;
    – да подобрят устойчивостта на решенията на предизвикателствата пред развитието, към които подкрепата на партньорството.

Допустими кандидати са юридически лица с нестопанска цел, учредени и регистрирани в България по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и други специфични нормативни актове: сдружения, фондации, читалища, мрежи, федерации, мозъчни тръстове, образователни институции, културни институции, териториални администрации (областни, общински и по населени места), национално признати и представителни социални партньори – синдикати и работодателски организации.
Швейцарският принос към допустимите проекти се предоставя под формата на безвъзмездна финансова помощ в следните граници:

    – минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект: 10 000 швейцарски франка;
    – максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект: 100 000 швейцарски франка. Изключение се прави за максимум три проекта, които могат да получат до 250 000 швейцарски франка.

Продължителността на проектите е до 36 месеца.
Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 90% от общия размер на допустимите разходи по проекта в случаите на кандидатстващи НПО и на 85% от общия размер на допустимите разходи по проекта в случаите на кандидатстващи публични институции. Остатъкът от минимум 10%/15% от общия размер на допустимите разходи по проекта следва да бъде осигурен от кандидата за сметка на собствени средства или чрез финансов принос на трети страни.
Партньорството на български институции и организации с швейцарски партньорски структури е фокусът на схемата за безвъзмездна финансова помощ на Фонд „Партньорство“. Проектите следва задължително да предвиждат участието на швейцарски партньори, отговарящи на същите критерии за допустимост както кандидатите.

Вашият коментар