ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ В ИЗБОР НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ СЕКТОР В РАБОТНАТА ГРУПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕТО НА НОВАТА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ” ЗА ПРОГРАМНИЯ ПЕРИОД 2014-2020 Г.

Официално откриване на Международната година на водното сътрудничество 2013
02.02.2013
Заха Хадид и Мигел Анхел Мунар
Начало на първия конкурс за набиране на проектни предложения по Програмата за подкрепа на неправителствените организации по ФМ на ЕИП 04.02.2013
07.02.2013
5aveneu4

С Решение № 57 от 31.01.2013 г. на Министерския съвет (МС) беше допълнен списъкът на програмите за програмния период 2014-2020 г. по чл. 2 от Решение № 328 от 2012 г. на МС с нова оперативна програма „Добро управление“, с водещ министърът по управление на средствата от Европейския съюз.

Оперативната програма ще финансира мерки в следните три области:

1. Повишаване на институционалния капацитет, ефективността и ефикасността на публичната администрация и съдебната система.

2. Предоставяне на качествени услуги на гражданите и бизнеса и развитие на електронното управление и правосъдие.

3. Ефективно и ефикасно усвояване на средствата от ЕС.

В изпълнение на чл. 5, ал. 1 от Постановление № 5 от 2012 г. на МС, за разработването на програмата предстои да бъде създадена тематична работна група. В състава на работната група следва да участват и неправителствени организации, чиито представители са определени на база на утвърден от министъра по управление на средствата от Европейския съюз механизъм.

В тази връзка, неправителствените организации, желаещи да участват в дейността на работната група за разработване на новата оперативна програма „Добро управление“ за периода 2014-2020 г., са поканени да подадат заявление за участие в избора на представители на неправителствения сектор в работната група.

Заявление могат да подадат организациите, представляващи някоя от посочените групи:

1. Социални организации;

2. Екологични организации;

3. Организации, работещи в сферата на образованието, науката и културата;

4. Организации, работещи в сферата на политиките за развитие.

5. Организации, работещи в сферата на развитие на съдебната система1

За да вземат участие в избора, неправителствените организации трябва да отговарят на изискванията, описани в чл. чл. 5-8 от Раздел II „Работни групи за разработване на програмите“ на Механизма за избор на неправителствените организации, чиито представители да участват в състава на работните групи за разработване на Договора за партньорство и програмите на Република България за програмен период 2014-2020 г., утвърден от министъра по управление на средствата от Европейския съюз.

Организациите, подали заявление за участие в избора на представители и отговарящи на изискванията, залегнали в Механизма, ще бъдат поканени да излъчат общ представител на съответната група организации и негов заместник.

Писмените заявления за участие се предоставят заедно с декларация, удостоверяваща, че съответните организации отговарят на заложените изисквания. Заявленията и декларациите се попълват по утвърден образец и се приемат в срок до 18 февруари 2013 г. (понеделник) на адрес: гр. София 1000, ул. „Сердика“ № 6-8, Администрация на Министерския съвет, на вниманието на Дирекция „Оперативна програма „Техническа помощ“ (важи датата на пощенското клеймо).

За контакти:

Тел.: +359 2 940 36 46

E-mail: opta@government.bg1. Под организации, работещи  в сферата на развитие на съдебната система попадат организации, които работят за отстояване на принципите на върховенството на закона; организации, които работят в сферата на реформа в съдебната система; организации, които изследват и развиват практики за по-добро правораздаване; организации, които работят за улесняване достъпа до правосъдие; организации, които работят за модернизиране на съдебната система; организации, които работят за качествено, предсказуемо, прозрачно и ефективно правосъдие и други, свързани с подобряване дейността на правосъдната система.

Вашият коментар