Покана за участие на НПО в разработването на Оперативна програма за образование и наука

Заха Хадид и Мигел Анхел Мунар
Начало на първия конкурс за набиране на проектни предложения по Програмата за подкрепа на неправителствените организации по ФМ на ЕИП 04.02.2013
07.02.2013
japan_chaina1
Воден калейдоскоп
09.02.2013
5aveneu4

Във връзка със стартиралия процес на изготвяне на оперативните програми за програмен период 2014-2020 г. и съгласно РМС № 19 от 10.01.2013 г. предстои сформиране на работна група за разработване на оперативна програма в сферата на образованието и науката за следващия програмен период.

В състава на работните групи следва да бъдат включени и представители на групи неправителствени организации в обществена полза според тематичните цели и мерки, които ще се финансират от съответната програма.

Изборът на представителите на неправителствените организации следва да бъде извършен съгласно Механизъм за избор на неправителствени организации, чиито представители да участват в състава на работните групи за разработване на Договора за партньорство и програмите на Република България за програмен период 2014-2020 г.

Заявление за участие в избора могат да подават следните групи неправителствени организации:

1. Организации, работещи в сферата на образованието, науката и културата:

Съгласно §1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на Механизма, организациите, работещи в сферата на образованието, науката и културата са:

 • Образователни и обучителни организации;
 • Научно-изследователски и развойни организации;
 • Организации, предоставящи информационни услуги;
 • Организации за опазване на културното и историческото наследство;

2. Социални организации:

Съгласно §1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Механизма, социалните организации са:

 • Организации, работещи за интеграция на малцинствени етнически групи и имигранти;
 • Организации, работещи в сферата на човешките и гражданските права и свободи;
 • Организации, работещи в сферата на равенството на половете и недискриминацията;
 • Организации, работещи в сферата на социалното включване;
 • Организации, работещи в сферата на социалните грижи;
 • Организации, работещи в сферата на общественото здраве;
 • Организации, работещи в сферата на младежта;

Съгласно чл.6 от Механизма, неправителствените организации следва да отговарят на следните общи критерии:

 • Да са регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел като юридически лица с нестопанска цел в обществена полза;
 • Да са действащи и активно осъществяващи целите си не по-малко от 2 години към момента на подаване на заявлението за участие;
 • Да изпълняват дейности в областта на разработване/изпълнение/мониторинг и/или оценка на стратегии/програми и/или политики;
 • Да има опит в разработването/изпълнението/мониторинга и/или оценката на програми и/или проекти, съфинансирани със средства от Европейския съюз;
 • Да не членуват в национално представените организации на работодателите, работниците и служителите, признати от Министерския съвет по реда на Кодекса на труда, както и в национално представителните организации на и за хората с увреждания, представени в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания.

Писмените заявления по образец, утвърден от министъра по управление на средствата от Европейския съюз, се подават в срок до 19 февруари 2013 г. на адрес: гр. София 1113, бул. „Цариградско шосе“ 125, бл. 5, ет. 1, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“, Министерство на образованието, младежта и науката.

Механизъм

Декларация

Заявление

Вашият коментар