ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ В ИЗБОРА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ СЕКТОР В КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОП „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ”

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ В ИЗБОРА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ СЕКТОР В КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОП „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ”
08.03.2013
options
МЕЖДУНАРОДЕН ВОДЕН МОСТ 2013 свързва честванията по случай 22 март – Световен ден на водата
15.03.2013

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 кани желаещите неправителствени организации да участват в избора на представители на неправителствения сектор в Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Конкурентоспособност“.

Заявление за участие в избора могат да подават само неправителствени организации, които са регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, като организации за осъществяване на дейност в обществена полза в една или повече от следните области (хоризонтални въпроси):

1. устойчиво развитие – предотвратяване замърсяването на водите, въздуха, почвите опазване на биологичното разнообразие, насърчаване на енергийната ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници;
2. равни възможности – защита на правата на групи в неравностойно положение (на база пол, възраст, религиозна или етническа принадлежност, заболяване или др.);
3. конкуренция – защита интересите на малките и средните предприятия и др.;
4. други области директно свързани с въздействието на ОП „Конкурентоспособност“.

Организациите и предложените от тях кандидати трябва да отговарят на определени критерии, описани в Правилата и процедурата за избор на представители на неправителствени организации за участие в заседанията на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“, посочени и в поканата за участие.

Писмените заявления за участие следва да се представят в срок до 28 март 2013 г. на адрес: гр. София, 1052, ул. „Славянска“ № 8, Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, на вниманието на главния директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ и Ръководител на Управляващия орган на ОП „Конкурентоспособност“ – г-н Кирил Гератлиев.

за повече информация: http://eufunds.bg/bg/oicnews/4103/1

Вашият коментар