Малки грантове за закупуване на природа

Elba_Tobacco
Международна награда за устойчиво управление на речните басейни
07.04.2013
Състезание за намаляване на въглеродните емисии в ЕС
07.04.2013

Малки грантове за закупуване на природа
Краен срок за подаване на предварителни предложения: 1 май 2013 г.
Националния комитет на Международния съюз за опазване на природата – Холандия (IUCN NL) приема предложения за проекти за осигуряване на средства за закупуване и защита на застрашените местообитания на дивата природа и уязвими екосистеми.
Целта е да се допринесе за опазването на биологичното разнообразие чрез подкрепа за закупуване на застрашени природни територии.
Разрушаването на местообитанията е най-важна причина за нарастващия списък на застрашените видове в света. Червения списък на IUCN на застрашените видове (2009) стига до заключението, че почти 17 хиляди вида са сериозно застрашени. Настъплението на сеч и конверсия на земята е довело до загуба или сериозно фрагментиране на местообитания за дивата природа по света.
Чрез предоставяне на средства SPN дава възможност на местни неправителствени организации за запазване и създаване на природни резервати.
Максималната финансова помощ, предоставена от SPN, е 85 000 евро.

За повече информация: http://www.fundsforngos.org/latest-funds-for-ngos/small-grants-purchase-nature-call-preproposals/

Вашият коментар