Младежка среща на сините патрули – идея

Награждаване: (от ляво на дясно) Хосеп Конгост (Дизайн мениджър Roca), Марта Кукет, Санна Вьолкер, Казуйо Седжима (председател на журито), Изабел Роиг (Изпълнителен директор BCD)
Тоалетна за възрастни хора с награда Jump the Gap
17.10.2013
Children_bathroom14
Младежка среща на сините патрули – срокове и дейности
23.10.2013
Children_bathroom8

 

ИДЕЯТА

Климатът се променя. Нужни са спешни мерки за адаптиране към новата климатична среда.

Проектът „Младежка среща на сините патрули“ се предлага в отговор на потребността от мобилизиране на гражданското общество за създаване на работещи модели за грижа и устойчиво потребление на водните ресурси.
Промените в температурата и честотата на валежите се очаква да окажат влияние върху наличието на вода, да увеличат честотата на наводненията и засушаванията, да нарушат екосистеми, които поддържат качеството на водата. Според прогнозите в Централна и Южна Европа недостигът на вода към 2070г. ще се увеличи почти двойно. Летните потоци вероятно ще спаднат с до 80% в южната част на Европа и някои части от Централна и Източна Европа. Във връзка с тези и подобни факти и анализи на експертни световни и европейски институции Европейският съюз провежда  политики за устойчиво управление и използване на водните ресурси. Особена роля  в политиките и стратегиите по темата се отдава на гражданското общество и особено на младежките  организации като се изтъква факта, че най-засегнати от водната криза са децата. Като следствие от провежданите политики в страните от Европейския съюз вече работят редица групи и организации, които усърдно информират общността за глобалната водна ситуация като същевременно провеждат инициативи, свързани с местните водни ресурси с цел съхранение и устойчиво управление.

Проектът „Младежка среща на сините патрули“, който се реализира с финансовата подкрепа на програма „Младежта в действие“  на ЕК, представлява подготовка и  осъществяване на  младежка среща – структурен диалог на национално ниво между млади хора  с лица, работещи в младежката сфера и експерти в областта на водите и гражданска защита. Структурният  диалог  ще бъде насочен към дискусии за природния ресурс Вода и по-конкретно  към теми, свързани с мобилизацията за справяне с глобалните екологични проблеми, замърсяването и мониторинга на водните басейни, с  поведение в подкрепа на превенция от риска и адекватна реакция при наводнения. По време на младежката среща с експерти и отговорни за младежката политика на национално ниво участниците ще могат активно да дебатират с взимащите политически решения, което от своя страна ще послужи за извеждането на стратегия и план с конкретни действия за решаване на поставените проблеми. Диалогът  ще стимулира по-устойчивия растеж на младите хора, участници в проекта както и тяхното активно участие в израждането на европейските политики . В резултат от  проекта ще се създадат  неформални групи „Сини патрули“ , членовете на които  благодарение на усвоените знания, умения и установените контакти, доброволно ще започнат работа в полза на обществото.

 

 

ЦЕЛИ

Основна цел –  да се насърчи развитието у младите хора на умения и поведение на работници, ангажирани със замърсяването и мониторинга на водните басейни,с  поведение в подкрепа на превенция от риска и адекватна реакция при наводнения.

Усвояване на знания и умения, свързани с мобилизацията за справяне с глобалните екологични проблеми, замърсяването и мониторинга на водните басейни,с  поведение в подкрепа на превенция от риска и адекватна реакция при наводнения както и за водене на диалог с  експерти и политически ангажирани лица на местно и национално ниво.


Насърчаване на активното гражданство
на младите хора  чрез включването им в структурен диалог с експерти на национално ниво и политически ангажирани лица; чрез поемането на конкретни отговорности в полза на местната общност, чрез изразяване на гражданска позиция и включване в системата на представителната демокрация; чрез осигуряване на възможности за придобиване на компетенции, свързани с активното гражданство.


Насърчаване на доброволчеството
– включването в проекта е напълно  доброволно. Участниците   ще имат възможност сами внимателно да планират дейностите. Така проектът по-тясно ще се обвърже с нуждите и интересите на всеки участник, ще съдейства за придобиването на компетентности, които ще подпомогнат личностното му развитие.  
Популяризиране на европейското гражданство – чрез  подчертаване  общоевропейското измерение на разглежданите теми,  чрез насърчаване придобиването на знания от европейски опит,  чрез стимулиране на преки контакти с младежи от други страни.


Популяризиране на инициативата на ЕС за „Европейска година на гражданите“
– чрез повишаване информираността относно европейското гражданство и правата, които го съпътстват  като упражняване  право на глас, свобода и сигурност, право на  сдружаване и  организиране на събрания, правото на свобода на информация, както и стимулиране  активното участие в израждането на европейските политики.


 

ТЕМИ

ПИТЕЙНИ ВОДИ – запознаване с биологичните качества и регламентираните здравни параметри на питейната вода; рискове от замърсяване.

ОТПАДНИ ВОДИ – безопасни методи за пречистване на отпадни води, правила за заустване на отпадни води; рискове за околната среда.

ВОДЕН БАСЕЙН –  характеристики на местния воден басейн, критични точки при бедствие.

ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА – създаване на умения за превенция от риска и адекватна реакция при бедствие.

 

Този проект се реализира с финансовата подкрепа на програма “Младежта в действие” на Европейската комисия, администрирана в България от Национален център „Европейски младежки програми и инициативи”.

Ръководител: Антоанета Салфидж, председател на сдружение „Аз обичам водата“

+359 878 88 69 77

asalfij@gmail.com

Вашият коментар