Покана за участие на НПО в избора на представители в работната група за разработване на Програмата за развитие на селските райони на Република България за програмен период 2014-2020 г.

Тапети за баня
Ефектни 3D облицовки за стените от захарна тръстика
21.11.2012
AEG_Lavamat_1958_HR
Стар електроуред за нов
29.11.2012
5aveneu4


С Решение на Министерския съвет № 328 от 25 април 2012 г. е одобрен списък с тематичните цели, които да бъдат включени в Договора за партньорство на Република България за програмен период 2014-2020 г., списък с програми и водещите ведомства за разработването на всяка програма. Съгласно т. 2, б. е) от Решението, Министерство на земеделието и храните е определено за водещо ведомство за разработването на Програма за развитие на селските райони на Република България за следващия програмен период.
Във връзка със стартиралата подготовка от Република България на програмните документи за Общата селскостопанска политика за програмен период 2014-2020 г., предстои сформирането на Тематичната работна група, съгласно чл. 5 от ПМС № 5 от 18 януари 2012 г. за разработването на Програма за развитие на селските райони на Република България 2014-2020 г.
Неправителствените организации, желаещи да участват в дейността по изготвяне на Програмата за развитие на селските райони са поканени да представят заявление за участие в избора на представители на неправителствения сектор в Тематичната работна група за разработването на програмата.

Заявление за участие могат да подават следните групи неправителствени организации:
1. Социални организации;
2. Екологични организации;
3. Организации, работещи в сферата на образованието, науката и културата;
4. Организации, работещи в сферата на политиките за развитие;
5. Организации, работещи в сферата на земеделието, хранително-вкусовата промишленост и горите;

А. Неправителствените организации от групи 1, 2, 3, 4 и 5 регистрирани в обществена полза трябва да отговарят на следните критерии:
1. Да са регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел като организации за осъществяване на дейности в обществена полза;
2. Да са действащи и активно осъществяващи целите си не по-малко от 2 години към момента на подаване на заявлението;
3. Да изпълняват дейности в областта на разработване/изпълнение/мониторинг и/или оценка на стратегии/програми и/или политики;
4. Да имат опит в разработването/изпълнението/мониторинга и/или оценката на програми и/или проекти, съфинансирани със средства от Европейския съюз.

Б. Неправителствени организации от група 5 “ Организации работещи в сферата на земеделието, хранително-вкусовата промишленост и горите“ регистрирани в частна полза трябва да отговарят на следните критерии:
1. Да са регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел като организации за осъществяване на дейности в частна полза;
2. Да са действащи и активно осъществяващи целите си не по-малко от 2 години към момента на подаване на заявлението;
3. Да изпълняват дейности в областта на разработване/изпълнение/мониторинг и/или оценка на стратегии/програми и/или политики;
4. Да имат опит в разработването/изпълнението/мониторинга и/или оценката на програми и/или проекти, съфинансирани със средства от Европейския съюз;
5. Да участват или в Комитет по наблюдение на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013(ПРСР) или в Постоянните работни групи към Комитета по наблюдение или в Експертните комисии за осигуряване на прозрачност по някоя от мерките на ПРСР 2007-2013.

Неправителствените организации по точка А и точка Б не следва да членуват в национално представените организации на работодателите, работниците и служителите, признати от Министерския съвет по реда на Кодекса на труда, както и в национално-представителните организации на и за хората с увреждания, представени в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания.

Неправителствените организации, които са подали в срока на поканата заявления по образец и отговарят на посочените критерии ще бъдат поканени да излъчат по един представител и негов заместник от всяка организация.
Писмените заявления се представят по образци, приложени към поканата, в срок от 15 дни от датата на публикуване на настоящата покана на адрес: 1000 гр. София, бул. „Христо Ботев“ 55, Министерство на земеделието и храните, на вниманието на дирекция „Развитие на селските райони“. Крайният срок за приемане на документи на НПО е 6 декември 2012 г. 17.30 часа.

Вашият коментар