Водна визия на Европа за 2030 г. на Европейско партньорство по водите (EWP)

Flaming_Lips_8
Среща на Европейското партньорство за иновации във водите
15.02.2013
Водно сътрудничество2013. За да има питейна вода за всички
15.02.2013

Водната визия за Европа  се стреми да се превърне във  Визия за всички хора в Европа и по целия свят. Поставяйки в основата си  хора и техните ценности  Визията тръгва от предпоставката, че устойчивостта  по отношение на водата в Европа е постижима само, ако се мобилизират хората и заинтересовани страни около общи ценности.


„Имаме постигнато устойчиво управление на водните ресурси и универсален достъп до съвременно и безопасно водоснабдяване и канализация, защото ние ценим водата във всичките й измерения – икономическо, социално, екологично и културно значение. „


Водната визия за Европа  си поставя за цел  да обедини и да стимулира хората и заинтересованите страни да действат в партньорство с цел решаване на водните проблеми на Европа и да допринесе за решения, които ще обърнат внимание на глобалната водна криза.

Визията служи като насоки за постигане на съвместни действия в различни партньорства за разширено управление на водите и за решаване на проблемите с водата в Европа и в световен мащаб.

Освен това, Водната визия за Европа  служи като база  за  Европейското партньорство по водите във всички проекти и инициативи на организацията, както и в отношенията й с партньорите.

Ние имаме постижения в  устойчивото управление на ресурсите от вода, имаме осигурен универсален достъп до съвременни и безопасни за ВиК мрежи, защото ние ценим водата във всичките й измерения – в икономическо, социално, екологично и културно отношение.

Водната визия за Европа  2030 служи като ръководство за постигане на съвместни действия в различните партньорства в областта на водите в Европа и помагало за решаване на проблемите в Европа и глобално в световен мащаб. Тя е основа и за двете европейски програми Aquawareness – the European Water и Water Stewardship Programme.

Основният текст на Водната визия за Европа  2030, както е представена на 30 юни 2008г.  в Брюксел


1. 1.

Ние се отнасяме към водата  както към наше общо наследство, с икономическа, социална, жизненозначима и  културна стойност за нашите общества. Водата не е стока

като всяка друга – това е крехък ресурс, който не може да бъде заменен с никакъв друг, а ние защитаваме и съхраняваме водата за бъдещите поколения, за устойчиво развитие на нашите общества, нашите икономики и околна среда.

Устойчивото развитие на водните ресурси е от изключително значение за нас.2. 2.

Водата е основна човешка потребност и ние считаме правото на достъп до чиста питейна  вода и до канализация за основно човешко право.

Хората в Европа са постигнали успехи в съхраняването на водите, достъпа до чиста питейна вода и универсални модерни и сигурни канализационни услуги. В същото време ние сме в състояние да отговорим на други човешки нужди от вода, свързани с бизнеса, промишлеността, селското стопанствоу отдиха и сме постигнали баланс с  с нуждите на околната среда и по отношение на поддържане на биологичното разнообразие. Ние можем да разчитаме на естествените екосистеми на нашите здрави реки, езера, крайбрежни води и влажни зони и нашите граждани могат да се радват на високо качество на реките, езерата, крайбрежните води за екологични и развлекателни цели.


3. 3.

Ние прилагаме устойчиво управление нашите водни ресурси в речните басейни, които влизат в политическите граници, и трансграничните води като използваме интегрирани, адаптивни подходи при управлението на водите. Всички заинтересовани страни, включително всички жители на територията около басейна вземат  активно участие в процеса на управленски решения. Ние прилагаме превантивен подход, който да обединява качеството и количеството на повърхностните води, подземните води и крайбрежните води. Приехме и изпълняваме амбициозното законодателство като Рамковата директива за водите и други, свързани с тях поздаконови актове, свързани с  други области на политика като селското стопанство,

регионално, индустриални, търговски, транспортни и енергийни policywater чувствителни.

4. 4.

Ние постигнахме реална водна демокрация, където се прилагат принципите на прозрачност, почтеност, солидарност и справедливост, при която всички хора и  заинтересовани страни са информирани за своите права и отговорности. Нашите добре информирани граждани използват разумно свободата си на избор – какво да пият как да употребяват,  и използват  възможностите да участват активно в управлението на

управление на водите и услугите, свързани с тях. Хората имат право на глас и  качеството и организацията на техните услуги и нашите услуги са ефективни и чувствителни към екологични и социални нужди.

5. 5.

Ние заедно постигаме култура, в която водните ресурси не се губят,

повреждат  или експлоатират. Ние сме в състояние да удовлетворим  повечето от нашите нужди с водните ресурси в рамките на същия речен басейн.


6. 6.

Ние постигнахме промяна на мислене, поведение и практики чрез повишаване информираността по въпроси за водата и прилагане на подходящи инструменти и стимули.Доказали устойчивост водни практики, ценообразуване и политики за таксуване политики, прозрачност по отношение на водния отпечатък на личността, индустриални, земеделски и местните власти “ са полезни инструменти за постигане на

ефективно водно общество.


7. 7.

Водните услуги имат цена.  Ние плащаме за услугите и нашите ценови политики се ръководят от принципите на прозрачност, устойчивост, ефективност, както и от социален и екологичен подход.  Ние използваме за ценообразуването на водата и други икономически инструменти за постигане на устойчива употреба на водите.


8. 8.

Ние се справяме с предизвикателствата от изменението на климата, както и с природни бедствия  като наводнения и суши, тъй като ние постоянно подобряваме и адаптираме управленческите подходи и практики.  Нашата инфраструктура е планирана, изграждана, експлоатирана и поддържана в добро и екологично и социално приемлив начин въз основа на дългосрочна перспектива.

9. 9.

Ние прилагаме подходящи технологии, които подобряват непрекъснато  водна ефективност и свеждат до минимум замърсяването до ниво, което е незначително. Обществеността, селското стопанство и промишлеността се ползват от икономическите и социалните ползи от високото ниво на водата производителността чрез прилагане на технологии за рециклиране, затворен производствен цикъл и ефикасните техники за напояване и други технологии.  Ние насърчаваме научноизследователска и развойна дейност за непрекъснато подобряване на нашето ноу хау за адаптивно интегрирани и иновативни технологични решения за управление и са постигнат бърз път да донесе на тези технологии за пазарите.


10. 10. Европа е отговорен партньор в света, който активно насърчава и

съдейства за постигането на устойчиво управление на водите и универсален

достъп до водоснабдяване и канализация във всички страни. Ние разбираме, че устойчивото управление на водите е от ключово значение за мира и сигурността и за ликвидиране на бедността ето защото водата е приоритет в развитието на нашата вътрешна и външна политика.

Нашите търговски и икономически политики са интегрирани с  водните въпроси и ние

значително намаляваме нашият глобален „воден отпечатък“ до ниво, което е устойчиво.


Пълният текст на Водната визия за Европа 2030 вижте тук: http://www.ewp.eu/aquawareness/vision-for-2030/

Вашият коментар