Физико-химическа характеристика и оценка на калолечебните ресурси от езерата по Черноморското крайбрежие

Сутрешен масаж с лед
Ледена целувка за добро утро
03.03.2013
характеристики на лечебната кал
Какво лекува лечебната кал?
03.03.2013
бургаски езера - лечебни характеристики

РУСАЛКА, ТУЗЛА,ВАРНА, ШАБЛА

(РЕЗЮМЕ)

Ст.н.с. д-р инж. Л. Владева

Българското Черноморско крайбрежие има едно уникално природно богатство – разнообразие от ценна, с доказано терапевтично действие лечебна кал. Създавана в продължение на хилядолетия, лагунно-лиманната кал е едно от най-старите средства, утвърдено по емпирия, а в последните десетилетия и с модерни методи за лечение в балнеологията. Като част от общата научно-изследователска и приложна дейност по изясняване механизма на действие, физико-химичните проучвания заемат съществено място.

Наличието на едни или други съставки в разтворима форма обуславя химическия фактор при комплексното калолечение. Схемата на физико-химичните проучвания е сложна и продължителна. При проведените многогодишни наблюдения на калта от крайморските езера у нас, сме използвали методите и схемите за анализ, усвоен в специализираните лаборатории на НЦФЛР в Москва, фармацевтичния институт в Познан, Полша, Института по химия на водите и балнеохимия в Мюнхен, Германия, както и разработени от нас схеми за анализ и специализираната литература по въпроса.

Съществени за ефективно провеждане на балнеолечението са следните показатели на лечебната кал:

· Влага или водно съдържание на калта, което има основно влияние върху останалите физични показатели и определя консистенцията на калта.

· Относителна маса – показател за натиска на калта върху тялото и периферното кръвообращение, определен чрез теглото на проба кал и същото количество вода

· Водозадържаща способност – показател, който показва какво количество вода може да задържи калта в продължение на 14 дни

· Обем на утайка – показател за възможността на суха кал да увеличава обема си

· Степен на набъбване – показател за сравняване набъбването на влажна и суха кал· Топлоемкост – количеството топлина, необходимо за увеличаване температурата на калта с 1 градус, изчислено в джаули

· 3амърсеност дефинираме като механични примеси с големина на частички над 0.25 мм

· Общ сероводород – свързан и разтворен сероводород, който има значимо отношение към процесите на пелоидогенеза и лечение. Съединението му с желязото или т.н. хидротроилит е една от лечебните съставки на калта, която придава черния й цвят.

· Органичен въглерод и органичен азот са показатели за наличието на хуминови киселини, битуми, дискутираните хормоноподобни вещества и др. Лечебната кал е изградена от:

· Течна фаза – воден разтвор на соли, който запълва порите и пространствата в калта

· Кристален скелет – силикатна част (глинести и пясъчни частици) и калциеви магнезиеви соли

· Колоиден комплекс – железни и алуминиеви съединения, алумосиликати, железен хидросулфид (хидротроилит) и др.

Изучаване на качествата и свойствата на Черноморската лечебна кал е била една от основните наши изследователски задачи, а натрупаните познания за нейния физико-химичния състав е резултат от дългогодишните ни творчески търсения.Огромната информация, натрупана върху научно-приложните разработки върху Черноморските находища през годините, е в следните насоки:

· Физико-химични проучвания на проби лечебна кал и рапи от езерата

· Обобщения и корелационни връзки между значими величини и процеси, свързани с образуване на лечебната кал (пелоидогенеза) с оглед възможности за контрол на езерата

· Актуализирани проучвания на проби от различни пунктове на находищата· Проучвания върху пакетирана лечебна кал и възможности за нейното използване в извънкурортни условия и др.

· Регенерация на лечебната кал -проучванията на калолечебните езера по Черноморското крайбрежие, както и опита ни върху анализи на подобни ресурси в чужбина – Куба, Йемен, Гърция, Либия, са докладвани от нас на научни форуми у нас и в чужбина, което отразяваме в литературата.

Вашият коментар