Младежка среща на сините патрули – срокове и дейности

Children_bathroom8
Младежка среща на сините патрули – идея
23.10.2013
имитация на камък и гранит
Съвършени имитации на камък и гранит за интериора
05.11.2013
Children_bathroom14


СРОКОВЕ И ДЕЙНОСТИ

Проектът ще продължи седем месеца  (от октомври  2013г. до април 2014г.). В него ще се включат  младежи на възраст от 15 до 18 години от три български града – София, Плевен и Кърджали.

ПОДГОТВИТЕЛНА ФАЗА

•    Сформиране на младежките групи – избор на младежки лидери; приемане на общ правилник; разпределяне на задачите според личните интереси и умения, приемане програма на дейностите, методи на работа;

•    Организационни дейности  – избор на експерти и привличането им за проекта, установяване на контакт с европейски младежки групи и организации със сходни проекти, информационни дейности по подготовка и разпространение на рекламни и информационни материали в местната общност и Интернет, оперативни дейности, свързани с избор на място за осъществяване на срещата, трансфер, настаняване, техническо оборудване.

•    Обучителни семинари и тренинг с експерти на местно ниво от РЗИ, ВиК, Районна басейнова Дирекция, Гражданска защита.

Подготовка за младежката среща – планиране и подготовка, изработка на програма, уточняване на темите и дейностите по време на структурния диалог. Всяка група ще организира в детайли програмата на един от дните –ще подготви презентации, ще избере експерти и ще осъществи връзка с тях, ще подготви въпроси и предложения към заетите с младежката политика и вземащите политически решения на национално ниво.


МЕЖДИННА ФАЗА НА ОЦЕНКА

Презентации – В края на подготвителния период всеки участник ще представи презентация  по избрана от него тема, свързана с неформалния обучителен процес и с конкретна особеност на местния регион. Презентациите ще се представят в училищна среда пред съученици и учители. Най-добрите презентации, оценени от участниците, тренерите и експертите, ще бъдат включени в програмата на младежката среща.

ФАЗА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА МЛАДЕЖКАТА СРЕЩА

(София, март 2014 г.)

Срещата ще се проведе в седмицата между 17-20 март 2014г. и така ще се включи в световните чествания по случай 22 март – Световен ден на водата. На срещата ще присъстват участниците, тренерите, координаторът и управителят на проекта от една страна и отговорните за младежката политика, лица, вземащи политически решения на национално ниво и експерти в области на водата.  

Финалният ден на срещата ще се проведе в зала на Европейската комисия в София като на дебата ще бъдат поканени експерти, лидери на екологични сдружения и институции и лица, вземащи политически решения по въпросите на национални и международно ниво.

КРАЙНА ФАЗА И ОЦЕНКА

Финални срещи с организаторите  за отчитане на резултатите. Попълване на анкетни карти с цел проверка на нивото на постигнатите резултати, въз основа на които ще се издаде сертификат Youthpass. Обсъждане и планиране на действия с цел мултиплициране на ефекта от проекта чрез разпространяване на знанията и уменията на участниците и разширяване на мрежата „ Сините патрули“.


Разпространение на информационни материали
: подбор и редакция на презентациите, приетите Стратегия и Етичен кодекс на „Сините патрули“.  Резултатите от младежката среща и проекта като цяло а ще се  оформят в специализирана брошура, която ще се разпространява и след проекта.

• Всеки участник в проекта ще получи сертификат Youthpass, който ще удостовери неформалния обучителен опит от проекта.

Вашият коментар